1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

O uczelni

Galeria
Biblioteka Uniwersytecka Biblioteka Uniwersytecka Palac Biedermanna, Wydział Filologiczny Palac Biedermanna, Wydział Filologiczny Palac Biedermanna, Wydział Filologiczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Wydział Zarządzania

Uniwersytet Łódzki jest uczelnią państwową, która została powołana do życia 24 maja 1945 roku. Obecnie nasz uniwersytet jest jedną z największych polskich uczelni. Studiuje tu blisko 40 tysięcy młodych ludzi. Na Uniwersytecie Łódzkim pracuje niemal 4 tysiące osób, w tym ponad 2,5 tysiąca nauczycieli akademickich.

Uniwersytet Łódzki tworzy 12 wydziałów:

 • Biologii i Ochrony Środowiska
 • Chemii
 • Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Filologiczny
 • Filozoficzno-Historyczny
 • Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Matematyki i Informatyki
 • Nauk Geograficznych
 • Nauk o Wychowaniu
 • Prawa i Administracji
 • Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Zarządzania
 • oraz Filia w Tomaszowie Mazowieckim

 

Uczymy na europejskim poziomie

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzrosła rola i znaczenie uczelni wyższych. Dlatego stworzyliśmy programy studiów, które są odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy. Każdego roku monitorujemy zachodzące przemiany i staramy się, aby proponowane przez nas formy i treści kształcenia były oparte na współczesnych nurtach i reprezentowały wysoki europejski poziom.

Większość kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uniwersytet Łódzki obecny jest w takich światowych rankingach jak QS World University Ranking, Webometrics czy GreenMetric.

Prowadzimy prestiżowe Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze i Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne. Uczymy na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych oraz kształcimy na kierunkach prowadzonych w całości w językach obcych. Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi na Uniwersytecie Łódzkim można studiować na kierunkach menedżerskich (w tym Executive MBA czy w zakresie komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć i nowych technologii) lub prawniczych, których ukończenie gwarantuje otrzymanie dyplomów 2 uczelni – Uniwersytetu Łódzkiego oraz uczelni zagranicznej: Uniwersytetu Jean Moulin Lyon 3, Uniwersytetu François-Rabelais w Tours, Universität Regensburg, the R. H. Smith School of Business, University of Maryland, Central University of Applied Sciences, a także University of Texas w Austin.

Promujemy mobilność i otwieramy drogę do karier międzynarodowych

Nasza Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów na wybranym uniwersytecie polskim. Uniwersytet Łódzki ma podpisane umowy o bezpośredniej współpracy z 150 wyższymi uczelniami w ponad 30 krajach. Dzięki wprowadzeniu Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu ponad 600 umów dwustronnych w ramach programu Erasmus z przeszło 300 instytucjami partnerskimi otwieramy naszym studentom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne oraz na praktyki do kilkudziesięciu uczelni zagranicznych oraz firm międzynarodowych. UŁ prowadzi również własny program wymiany studenckiej Mobility Direct, w ramach którego studenci z partnerskich uczelni z całego świata mają możliwość odbycia semestru studiów w UŁ bez ponoszenia opłat za naukę. Wprowadzane są wspólne programy nauczania z uczelniami z Ukrainy i Chin. Jesteśmy umiędzynarodowioną, liczącą się w kraju uczelnią i ciągle dążymy do wzmocnienia swojej silnej pozycji na międzynarodowym rynku edukacyjnym.

Wspieramy innowacyjność

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii

to program Uniwersytetu Łódzkiego, którego misją jest wspieranie innowacyjnych polskich przedsięwzięć z sektorów zaawansowanych technologii poprzez nowoczesny system doradztwa, bazy wiedzy oraz pomoc w pozyskiwaniu środków kapitałowych. Akcelerator wspiera przedsięwzięcia high-tech z całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem projektów przynoszących korzyści dla regionu łódzkiego. Uniwersytet Łódzki buduje sieć partnerskich kontaktów z akceleratorami i środowiskiem naukowym w całej Polsce oraz prowadzi badania w zakresie nowych technologii i posiada panel, umożliwiający ich ocenę.

Centrum Transferu Technologii

promuje studia podyplomowe i warsztaty w zakresie metodologii oceny rynku i technologii, komercjalizacji myśli naukowej dla wynalazców, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji badawczych.

Europejskie programy badawcze są aktywnie realizowane przez naszych pracowników. Uniwersytet Łódzki w ostatnich latach zrealizował ponad 50 projektów badawczych w ramach 5., 6. i 7. Programu Ramowego, w których to wystąpił w roli partnera lub koordynatora. Obecnie na uniwersytecie realizowanych jest ponad 200 projektów badawczych finansowanych przez NCN, NCBiR oraz MNiSW. Uczelnia jest zaangażowana również w ponad 40 projektów edukacyjnych między innymi z programu Lifelong Learning (Erasmus, Tempus, Grundtvig, Comenius, Leonardo da Vinci), Erasmus Mundus, Alfa, Erasmus for Young Entrepreneurs, Health i Culture). UŁ w 3 z nich jest liderem konsorcjum i koordynatorem.

Wspieramy nowoczesność

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego to obecnie jedna z największych i najnowocześniejszych książnic naukowych w Polsce.

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ oferuje łącznie 8 sal konferencyjnych i 190 miejsc noclegowych w dwóch obiektach: w centrum Łodzi oraz w pięknie położonym kompleksie w Lesie Łagiewnickim.

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu to kompleks nowoczesnych hal sportowych, basenu
i gabinetu odnowy biologicznej.

Miasteczko akademickie LUMUMBOWO  dysponuje kilkoma tysiącami miejsc w 10 wyremontowanych domach studenckich oraz hotelem asystenckim.

Wspieramy kulturę

Uniwersytet Łódzki to także ośrodek życia kulturalnego, otwarty na sztukę i pozanaukową aktywność. Patronuje konkursom, bierze udział w festiwalach, współuczestniczy w życiu miasta i regionu.

Stworzony w 2010 roku Miejski Punkt Kultury PREXER-UŁ na stałe wpisał się w pejzaż kulturalny miasta jako ośrodek aktywizujący środowiska artystyczne UŁ. Uczelnia współpracuje z władzami lokalnymi oraz wieloma instytucjami i organizacjami.

Uniwersytet włącza się w liczne akcje charytatywne i społeczne. Uczelnia jest pomysłodawcą i organizatorem akcji „Za kwiaty dziękujemy”, w ramach której zachęca swoich studentów do zakupu specjalnych kartek okolicznościowych zaprojektowanych przez podopiecznych Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi KRWINKA oraz Fundacji Happy Kids. Kartki te wręcza się zamiast bukietów jako wyraz wdzięczności promotorom oraz recenzentom prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Likwidujemy bariery

Jednym z naszych nadrzędnych celów jest zwiększenie dostępności studiów wyższych dla osób niepełnosprawnych. Chcemy zapewnić im równy dostęp do wykształcenia pozbawionego jakichkolwiek barier, zarówno architektonicznych, jak i mentalnych.

Pomagamy studentom zagranicznym, ucząc ich języka polskiego w jednym z najstarszych i najlepiej funkcjonujących w Polsce Studiów Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

Władze Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2012-2016

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Prorektorzy UŁ

Prof. dr hab. Antoni Różalski, Prorektor ds. nauki
Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, Prorektor ds. programów i jakości kształcenia
Prof. dr hab. Zbigniew Góral, Prorektor ds. studenckich i toku studiów
Prof. dr hab. Zofia Wysokińska, Prorektor ds. współpracy z zagranicą
Prof. dr hab. Bogdan Gregor, Prorektor ds. ekonomicznych

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający