Prof. Ryszard Jajte

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Profesor Ryszard Jajte, wybitny uczony, twórca łódzkiej szkoły teorii prawdopodobieństwa, urodził się w 1933 r. w Poznaniu. Nie będąc łodzianinem z urodzenia, całe swoje życie związał z Łodzią. Po zdaniu matury w Liceum im. M. Kopernika w Łodzi i po 2 latach studiów w Wyższej Szkole Muzycznej ukończył studia matematyczne w Uniwersytecie Łódzkim (1959). Rozwijając następnie w UŁ intensywną działalność naukową, nauczycielską i organizacyjną, przeszedł przez wszystkie stopnie akademickiej kariery (doktorat – 1960, habilitacja – 1967, profesor nadzwyczajny – 1975, profesor zwyczajny – 1982). W latach 1968–1970 był kierownikiem Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa w Katedrze Analizy Matematycznej na Wydziale Matematy-ki, Fizyki  i  Chemii,  w latach 1970–2002 kierownikiem Zakładu Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki w Instytucie Matematyki. Zakład ten został przekształcony w tym czasie w Katedrę Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki, zaś Instytut Matematyki stał się Wydziałem Matematyki UŁ. Był też przez wiele kadencji dyrektorem Instytutu Matematyki UŁ (lata 1973–1981).

W 1965 r., po powrocie z rocznego stażu w Katedrze Teorii Prawdopodobieństwa Uniwersytetu im. M. Łomonosowa w Moskwie, kierowanej przez jednego z największych matematyków XX stulecia, A. N. Kołmogorowa, Ryszard Jajte rozpoczął prowadzenie seminarium z teorii prawdopodobieństwa i teorii ergodycznej, skupiając wokół siebie grono młodych, zdolnych pracowników naukowych i studentów. Seminarium to w ciągu ponad 30 lat istnienia pod kierownictwem Pana Profesora zaowocowało wieloma znakomitymi pracami naukowymi z różnych dziedzin teorii prawdopodobieństwa, w szczególności kla­sycznej i niekomutatywnej. Na seminariach tych prof. Jajte wykształcił pokaźne grono swoich uczniów, był promotorem w 12 przewodach doktorskich, 4 Jego uczniów uzyskało stopnie doktora habilitowanego, w tym dwóch tytuł profesora. Ta działalność zdecydowała o powstaniu znanej w świecie łódzkiej szkoły prawdopodobieństwa, będącej jednym z głównych ośrodków w kraju.

Profesor Ryszard Jajte jest autorem lub współautorem ponad 100 oryginalnych prac naukowych z teorii prawdopodobieństwa i analizy funkcjonalnej, często o podstawowym znaczeniu, opublikowanych w kraju i za granicą (w Europie Zachodniej, USA) w czaso­pismach specjalistycznych najwyższej rangi, o międzynarodowym zasięgu (m.in. „Annals of Probability”, „Mathematische Zeitschrift”). Jest też autorem 2 monografii z niekomu­tatywnej teorii prawdopodobieństwa opublikowanych w prestiżowej serii Lecture Notes in Mathematics w znanym wydawnictwie Springer Verlag. Należy podkreślić, że w tych monografiach ponad połowa omówionych rezultatów została osiągnięta przez prof. Ryszarda Jajte i Jego współpracowników. Do dorobku Pana Profesora należy również współautorstwo popularnej książki Z matematyką za pan brat.

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający